مهندسی پروژه

دوره یکساله مهندسی پروژه

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EP-A-01/TR  اعلام می گردد  ۲۷۰   اعلام می گردد دارد  ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰  ترمیک  *  *

مبانی و مقدمات کنترل پروژه و نرم افزار MSP

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EP-P-02/AS   اعلام می گردد ۲۴   اعلام می گردد دارد ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ مقدماتی * * * *

مبانی و مقدمات کنترل پروژه و نرم افزارPRIMAVERA

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EP-P-04/AS   اعلام می گردد ۳۲   اعلام می گردد دارد ۴٫۵۷۰٫۰۰۰ مقدماتی * * * *

مبانی قراردادها و انواع قرارداد

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EP-P-06/DR   اعلام می گردد ۸   اعلام می گردد دارد ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تشریح * * *

مبانی صورت وضعیت نویسی و نظامات مرتبط با سازمان مدیریت

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EP-P-07/WS   اعلام می گردد ۸   اعلام می گردد دارد ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ کارگاه * *

مبانی متره برآورد و نظامات مرتبط با سازمان مدیریت

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EP-P-08/WS   اعلام می گردد ۸   اعلام می گردد دارد ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ کارگاه * * *

مدیریت پروژه PMBOK

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EP-P-09/DR   اعلام می گردد ۱۶   اعلام می گردد دارد ۳٫۷۸۰٫۰۰۰ مقدماتی * * * *

مدیریت پروژه PMBOK

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EP-A-10/WS   اعلام می گردد ۴۸   اعلام می گردد دارد ۸٫۶۰۰٫۰۰۰ پیشرفته * * * *

مدیریت ادعاها وclaim

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EP-A-11/DR   اعلام می گردد ۸   اعلام می گردد دارد ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ پیشرفته * * *

مدیریت مهندسی و مدیریت فاز طراحی پروژه های طرح و ساخت

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EP-P-12/DR   اعلام می گردد ۸   اعلام می گردد دارد ۱٫۸۸۰٫۰۰۰ پیشرفته * *

مبانی بودجه بندی و کنترل مالی پروژه

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EP-A-13/DR   اعلام می گردد ۸   اعلام می گردد دارد ۱٫۸۸۰٫۰۰۰ پیشرفته * * *

مهندسی مالی و بودجه بندی پروژه

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EP-A-14/DR   اعلام می گردد ۸   اعلام می گردد دارد ۱,۸۸۰,۰۰۰ پیشرفته * * *

مبانی مدیریت ریسک

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EP-P-15/DR   اعلام می گردد ۱۶   اعلام می گردد دارد ۲٫۵۸۰٫۰۰۰ پیشرفته * * *

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EP-P-16/DR   اعلام می گردد  ۸   اعلام می گردد دارد  ۲٫۵۸۰٫۰۰۰  مقدماتی  *  *  *

فرآیند تهیه گزارشات حرفه ای پروژه ها

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EP-P-17/DR   اعلام می گردد  ۸   اعلام می گردد دارد  ۲٫۵۸۰٫۰۰۰  مقدماتی  *  *  *

تدوین ساختار شکست کار WBS ها در پروژه ها

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EP-P-18/DR   اعلام می گردد  ۸   اعلام می گردد دارد  ۲٫۵۸۰٫۰۰۰  مقدماتی  *  *  *  *

آشنایی با مدل تعالی مدیریت پروژه PEM

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EP-P-17/DR   اعلام می گردد  ۸   اعلام می گردد دارد  ۲٫۵۸۰٫۰۰۰  مقدماتی  *  *

ایجاد و توسعه دفاتر مدیریت پروژه PMO

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EP-P-18/DR   اعلام می گردد  ۸   اعلام می گردد دارد  ۲٫۵۸۰٫۰۰۰  مقدماتی  *  *

پیمان کاری مدیریت Management Contracting

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EP-P-19/DR   اعلام می گردد  ۸   اعلام می گردد دارد  ۲٫۵۸۰٫۰۰۰  مقدماتی  *  *  *

آموزش جامع مدیریت پروژه با نرم افزار EPM

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EP-P-19/DR   اعلام می گردد  ۸   اعلام می گردد دارد  ۲٫۵۸۰٫۰۰۰  مقدماتی  *  *  *  *

 

})