مهندسی مالی

یکساله مهندسی مالی

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-01/TR  اعلام می گردد  ۲۷۰   اعلام می گردد  دارد  ۱٫۹۸۰٫۰۰۰  ترمیک

 


بازاریابی و مدیریت بازار Marketing

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
FE-A-02/DR   اعلام می گردد ۱۶   اعلام می گردد دارد ۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تشریح * *

 


مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-03/DR   اعلام می گردد ۱۶   اعلام می گردد دارد ۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تشریح *

 


مدیریت ارتباط با مشتری وسنجش رضایت مشتری CRM & CSM  (ISO10001, ISO10002, ISO10003)

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-04/WS   اعلام می گردد ۱۶   اعلام می گردد دارد ۲٫۵۸۰٫۰۰۰ مستندسازی و ممیزی داخلی * *

 


ساختار و روش های تامین منابع مالی

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-05/DR   اعلام می گردد  ۸   اعلام می گردد  دارد  ۲٫۶۸۰٫۰۰۰  تشریح  *

 


هزینه های کیفیت COQ

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-06/DR   اعلام می گردد ۱۶   اعلام می گردد دارد ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تشریح الزامات * * * *

 


 

ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-07/SW  اعلام می گردد  ۱۶  اعلام می گردد  دارد  ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ نرم افزاری  *  *  *

 


تحلیل گری مالی سرمایه گذاری بر استاندارد CFA

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
FE-A-08/DR  اعلام می گردد  ۸  اعلام می گردد  دارد  ۲٫۱۲۰٫۰۰۰  تشریح  *

 


تجزیه و تحلیل صورت های مالی

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-09/DR  اعلام می گردد  ۸  اعلام می گردد  دارد  ۲٫۳۸۰٫۰۰۰  تشریح  *  *

 


فنون کاربردی مهندسی فروش و بازاریابی

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-10/DR  اعلام می گردد  ۸  اعلام می گردد  دارد  ۳٫۵۵۰٫۰۰۰  تشریح  *  *

 


آشنایی با قوانین مالیات های مستقیم

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-11/DR  اعلام می گردد  ۸  اعلام می گردد  دارد  ۳٫۱۸۰٫۰۰۰  تشریح  *

 


آشنایی با قوانین مالیات های ارزش افزوده

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-12/DR  اعلام می گردد  ۸  اعلام می گردد  دارد  ۲٫۹۸۰٫۰۰۰  تشریح  *

 


آشنایی با تحلیل بنیادی بورس و بازار سرمایه

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 دارد  *  *

 


آشنایی با تحلیل تکنیکال بورس و بازار سرمایه

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 دارد  *  *

 


مدیریت هزینه در پروژه های EPC

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-13/DR  اعلام می گردد  ۸  اعلام می گردد  دارد  ۲٫۳۸۰٫۰۰۰  تشریح  *  *  *

 


آیین نامه و قوانین مقررات مناقصه ها

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-14/DR  اعلام می گردد  ۸  اعلام می گردد  دارد  ۲٫۴۵۰٫۰۰۰  تشریح  *  *

 


اصول و تکنیک های امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه ها

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-15/DR  اعلام می گردد  ۸  اعلام می گردد  دارد  ۲٫۸۸۰٫۰۰۰  تشریح  *  *  *  *

 


روش های تامین مالی و سیستم های اجرایی پروژه ها

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-16/DR  اعلام می گردد  ۸  اعلام می گردد  دارد  ۲٫۴۸۰٫۰۰۰  تشریح  *  *

 


بودجه بندی شرکت ها

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-17/DR  اعلام می گردد  ۸  اعلام می گردد  دارد  ۲٫۷۶۰٫۰۰۰  تشریح  *

 


اقتصاد برای مدیران

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 FE-A-18/DR  اعلام می گردد  ۸  اعلام می گردد  دارد  ۲٫۶۸۰٫۰۰۰  تشریح  *

 


 

 

 

})