معرفی اساتید

مهندس سلطان زاده
مدرس
مدرس دوره های مرتبط با مدیریت و کنترل پروژه
نور الله بسیم
نور الله بسیم
مدرس
مدرس دوره های مرتبط با تولید،کیفیت و مدیریت ریسک
معصومه حسنی
معصومه حسنی
مدیر عامل
مدرس دوره های مرتبط با HSE،سرممیز بین المللی سیستم های ISO 14001:2015 و OHSAS 18001:2007
امیر مهدی اعتباری
امیر مهدی اعتباری
رئیس هیئت مدیره
مدرس دوره های آموزشی مدیریت و تضمین کیفیت
سرممیز بین المللی سیستم های مدیریتی ثبت IRCA
})