مدیریت کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کارBPM

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد ۳/۲۰۰٫۰۰۰ کارگاه  *  *  *  *

اصول و فنون مذاکره

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد دارد ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ کارگاه * *

تجزیه و تحلیل داده ها بر اساسISO10017

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد دارد ۰۰۰,۵۸۰,۱ کارگاه * *

فنون اداره جلسات

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد دارد ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ کارگاه * *

مدیریت لجستیک

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد ۲٫۳۸۰٫۰۰۰ کارگاه * *

تدوین طرح کسب و کار و ارزیابی مالی طرح ها

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد ۳٫۲۵۰٫۰۰۰ کارگاه  * 

تکنیک ها و روش های کاربردی تصمیم گیری و حل مسئله

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد  ۳٫۱۲۰٫۰۰۰ کارگاه  *

اصول و فنون مذاکره و بازارسازی در نمایشگاه ها

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد  ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ کارگاه  *  *

کارگاه تقویت شم اقتصادی و شناسایی فرصت های کسب و کار

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد دارد  ۲٫۵۸۰٫۰۰۰ کارگاه  *

مدیریت قراردادهای مبتنی بر فهرست بها

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد دارد  ۲٫۶۸۰٫۰۰۰ کارگاه  *

مدیریت برند و تبلیغات

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد دارد  ۲٫۵۸۰٫۰۰۰ کارگاه  *  *

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد دارد کارگاه  *  *

مدیریت فروش و توزیع

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد  ۳٫۳۸۰٫۰۰۰ کارگاه  *  *  *

طراحی برنامه بازاریابی

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد دارد  ۲٫۱۸۰٫۰۰۰ کارگاه  *

آنالیز محیط بازاریابی

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد دارد  ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ کارگاه  *

طراحی مدل کسب و کار

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد  ۳٫۷۸۰٫۰۰۰ کارگاه  *  *

شاخص های کلیدی عملکرد

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
BM-A-01/DR  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد  ۳٫۵۸۰٫۰۰۰ کارگاه  *  *

})