مدیریت عالی

نماینده مدیریت موفق

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 MP-A-01/TR  اعلام میگردد ۲۷۰  اعلام میگردد دارد ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ مستند سازی * *

 


فرایند و فرایندگرایی

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 MP-A-03/WS  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد دارد ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ مستندسازی * *

 


مدیریت بحران

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
MP-A-04/DR  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد ۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تشریح *

 


مهندسی ارزش (VE)

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 MP-A-05/WS  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد ۳٫۵۸۰٫۰۰۰ مستندسازی * *

 


مدیریت زنجیره تامین

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 MP-A-06/DR  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد  دارد ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تشریح * *

 


آشنایی با مدل تعالی سازمانی بر استاندارد EFQM

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 MP-P-07/DR  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد ۳٫۲۸۰٫۰۰۰ مقدماتی * * *

 


 

آشنایی با مدل تعالی سازمانی بر استاندارد EFQM

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 MP-A-08/WS  اعلام میگردد  اعلام میگردد دارد ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ پیشرفته * * *

 


دوره تربیت مشاور مدیریت دانش

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
دارد

 


مدیریت دانش و ثبت درس آموخته ها در سازمان

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
دارد *

 


جعبه ابزار مدیریت دانش

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 MP-A-09/WS  اعلام میگردد  ۸  اعلام میگردد دارد  ۲٫۶۰۰٫۰۰۰  پیشرفته  * *  *

 


مدیریت دانش سازمانی

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 MP-A-10/WS  اعلام میگردد  ۸  اعلام میگردد دارد  ۲٫۸۸۰٫۰۰۰  پیشرفته  *  *

 


مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 MP-A-11/WS  اعلام میگردد  ۱۶  اعلام میگردد دارد  ۴٫۱۴۰٫۰۰۰  کارگاه  *  *  *

 


مدیریت تحول

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 MP-P-12/WS  اعلام میگردد  ۱۶  اعلام میگردد دارد  ۳٫۹۸۰٫۰۰۰  کارگاه  *  *

 


فنون تفکر استراتژیک

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 MP-A-13/WS  اعلام میگردد  ۱۶  اعلام میگردد دارد  ۴٫۴۵۰٫۰۰۰  پیشرفته  *  *

 


مدیریت منابع انسانی

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 MP-A-14/WS  اعلام میگردد  ۱۶ اعلام میگردد دارد  ۴٫۴۴۰٫۰۰۰  پیشرفته  *  *  *  *

 


مدیریت استرس

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 MP-A-15/WS  اعلام میگردد  ۸  اعلام میگردد دارد  ۲٫۵۸۰٫۰۰۰  کارگاه  *  *  *  *

 


بسته جامع اصول مدیریت

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
دارد  *
})