سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015

مقدمه

استاندارد ISO14001:2015 به عنوان یک سیستم مدیریتی بین المللی منتشر شده توسط سازمان جهانی استاندارد ISO ،تبیین کننده الزامات مرتبط با محیط زیست،کاهش تولید آلاینده های زیست محیطی و همچنین ارائه خدمات منطبق بر قوانین و مقررات زیست محیطی می باشد.استاندارد ISO14001 در سال ۲۰۰۴ تدوین گردید و در سال ۲۰۱۵ با تغییرات کلی در الزمات و متن روبرو گردید…

محتوای دوره :

 • آشنایی با الزامات و مفاهیم استاندارد ISO14001:2015
 • شناسایی فرآیندها،روشها و مستندات در حوزه محیط زیست
 • آشنایی با شرایط اضطراری و واکنش در شرایط اضطراری
 • شناسایی و تجزیه و تحلیل خطر
 • آموزش نحوه مستندسازی استاندارد ISO14001:2015
 • اصول و مراحل برنامه ريزي و اجرای ممیزی
 • سيستم پيگيري اقدام اصلاحي، پيشگيرانه و اثر بخشی نتايج مميزي
 • چگونگی تاثیر بهینه بر محیط زیست
 • بهبود مستمر در فرآیندهای زیست محیطی

مزایای دوره :

 • تسلط کامل برنحوه پیاده سازی استاندارد ISO14001:2015
 • توانایی استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015 و انجام ممیزی داخلی
})