تجزیه و تحلیل SWOT

مقدمه

تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های دورنی سازمان است.پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی،شناخت محیط پیرامونی سازمان است.

محتوای دوره :

شناسایی و بررسی دقیق محیط خارجی

تعیین اوزان عوامل داخلی و خارجی

ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

طراحی مدل تحلیلیSWOT

تحلیل مدل SWOT

مزایای دوره :         

آشنایی با ابزار کارآمد SWOT

آشنایی با نحوه تحلیل ابزار SWOT

به کارگیری SWOT در جهت تصمیم گیری استراتژیک در بازاریابی

})