تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO10017

مقدمه

هدف استاندارد ISO 10017 معرفی فنون آماری است که می توانند برای ایجاد ، استقرار و یا نگهداری یک سیستم مدیریت کیفیت در راستای تحقق استاندارد ISO 9001:2008 مفید باشند. این فنون آماری می توانند برای اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و تفسیر تغییرات فرآیند به کار گرفته شوند . تجزیه و تحلیل داده ها باعث ایجاد شناخت و درک بهتر از ماهیت و علل و تغییرات شده و منجر به حل مشکلات ناشی از این تغییرات و حتی پیشگیری از آن ها می شوند.

محتوای دوره :

اصول و مباني و کلیات سیستم های مدیریت کیفیت

مفهوم اندازه گیری و تحلیل در سیستم های مدیریت کیفیت و اهمیت آن

آشنایی کلی با انواع تکنیکهای آماری بر اساسISO 10017

روش های تجزيه و تحليل اطلاعات

طبقه بندی اطلاعات

پردازش داده ها

روش های تجزيه وتحليل داده ها

انواع خطا ها در جمع آوری و تجزیه وتحليل داده ها

روش های کاهش خطاها

مزایای دوره :  

شناسایی تکنیکهای آماری کاربردی در سیستم های مدیریت کیفیت و نیز سایر سیستم های مدیریت بر اساس گزارش فنی ISO10017 به منظور ایجاد اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت

})