برنامه ریزی

برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 PL-A-01/WS  اعلام میگردد ۲۴   اعلام میگردد دارد ۳٫۸۸۰٫۰۰۰ کارگاه  *  * *

 


 

سیستم نگهداری  و تعمیرات (EM,PM,CM,MFMEA,OEE,TPM)

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 PL-A-02/WS   اعلام میگردد ۱۶   اعلام میگردد دارد ۲٫۱۸۰٫۰۰۰ کارگاه  * *

 


 

نرم افزار LINDO,LINGO,GAMS

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 PL-A-03/SW   اعلام میگردد  ۱۶   اعلام میگردد دارد  ۲٫۵۷۰٫۰۰۰ نرم افزاری  *  *

 


 

نگهداری بهره ور فراگیر TPM

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 PL-A-04/WS   اعلام میگردد  ۲۴   اعلام میگردد دارد ۳٫۸۸۰٫۰۰۰  کارگاه  *

 

})