برنامه آموزشی

نام دوره تاریخ برگزاری قیمت (ریال) سطح مخاطبین
مدیران کارشناسان کارکنان دانشجویان
کنترل کیفیت آماری با نرم افزار Minitab ۸ و ۹ مهر ۲،۹۸۰،۰۰۰ * * *
ISO 9001:2015 ۸ و ۹ و ۱۵  مهر ۳،۵۷۰،۰۰۰ * * * *
APQP ۱۶ مهر ۲،۱۲۰،۰۰۰ * * * *
مدیریت ریسک ۲۹ و ۳۰ مهر ۳،۱۲۰،۰۰۰ * * * *
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera ۱۶ و ۲۹ و ۳۰ مهر ۴،۵۷۰،۰۰۰ * * * *
ISO/IEC27001 :2005 ۷ و ۱۳ و ۱۴آبان ۵،۹۸۰،۰۰۰ * * *
ISO 9001:2015 ۲۰ و ۲۱ و ۲۷ آبان ۳،۵۷۰،۰۰۰ * * * *
HSE ۱۱و ۱۲و ۱۸ آذر ۴،۵۲۰،۰۰۰ * * * *
SWOT ۲۵ آذر ۲،۳۰۰،۰۰۰ * *
تجزیه و تحلیل داده ها براساس الزامات استاندارد ISO10017 ۲۶ آذر ۲،۱۲۰،۰۰۰ * * * *
برنامه ریزی تولید ۲ و ۳ و ۹ دی ۳،۸۸۰،۰۰۰ * * * *
   عدم قطعیت ۱۰ و ۱۶ و ۱۷دی ۶،۹۵۰،۰۰۰ * * * *
ISO 14001 :2015 ۲۳ و ۲۴ و ۳۰ دی ۳،۵۷۰،۰۰۰ * * * *
برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط نرم افزار MSP ۱ و ۷ و ۸ بهمن ۳،۷۰۰،۰۰۰ * * * *
مدیریت دانش ۱۴ و ۱۵ بهمن ۳،۸۰۰،۰۰۰ * * * *
مدیریت انرژی ۲۱ بهمن ۲،۸۰۰،۰۰۰ * * *
سیستم مدیریت یکپارچه IMS(ISO9001:2015,ISO14001:2015,OHSAS18001:2007) ۲۸ و۲۹بهمن و ۵ اسفند ۴،۳۰۰،۰۰۰ * * * *
ISO 9001:2015 ۶ و۱۲ و ۱۳ اسفند ۳،۵۷۰،۰۰۰ * * * *
برنامه ریزی تولید ۱۹و۲۰و۲۶ اسفند ۳،۸۸۰،۰۰۰ * * * *
})