امکانات آموزشی

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-MS-01/PD

 

۱۶

 

دارد

۲,۵۸۰,۰۰۰

تشریح الزامات

*

*

*

*

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-MS-02/AW

 

۱۶

 

دارد

۳,۷۸۰,۰۰۰

مستندسازی و ممیزی داخلی

*

*

*

*

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت و گازو پتروشیمیISO/TS29001:2010

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-QM-01/PD

 

۱۶

 

دارد

۲,۴۸۰,۰۰۰

تشریح الزامات

*

*

*

*

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت و گازو پتروشیمیISO/TS29001:2010

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-QM-02/AW

 

۱۶

 

دارد

۴,۵۸۰,۰۰۰

مستندسازی و ممیزی داخلی

*

*

*

*

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو ISO/TS16949:2009

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-QM-03/PD

 

۱۶

 

دارد

۲,۴۸۰,۰۰۰

تشریح الزامات

*

*

*

*

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو ISO/TS16949:2009

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-QM-04/AW

 

۱۶

 

دارد

۴,۵۸۰,۰۰۰

مستندسازی و ممیزی داخلی

*

*

*

*

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی ISO13485:2003

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-QM-05/PD

 

۱۶

 

دارد

۲,۴۸۰,۰۰۰

تشریح الزامات

*

*

*

*

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی ISO13485:2003

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-QM-06/AW

 

۱۶

 

دارد

۴,۵۸۰,۰۰۰

مستندسازی و ممیزی داخلی

*

*

*

*

سیستم مدیریت امنیت, ایمنی , بهداشت و محیط  زیست HSE-MS

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-EM-01/PD

 

۱۶

 

دارد

۲,۵۸۰,۰۰۰

تشریح الزامات

*

*

*

*

سیستم مدیریت امنیت, ایمنی , بهداشت و محیط  زیست HSE-MS

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-EM-02/AW

 

۱۶

 

دارد

۳,۴۸۰,۰۰۰

مستندسازی و ممیزی داخلی

*

*

*

*

تکنیک های ارزیابی ریسک و جنبه های زیست محیطی

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-EM-03/PW

 

۸

 

دارد

۱,۹۸۰,۰۰۰

مستندسازی

*

*

*

*

ایمنی مواد شیمیایی(MSDS)

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-OH-01/PW

 

۸

 

دارد

۱,۹۸۰,۰۰۰

مستندسازی

 

*

*

 

تجزیه تحلیل گزارش دهی حوادث

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-OH-02/PW

 

۸

 

دارد

۱,۹۸۰,۰۰۰

مستندسازی

 

 

*

 

طراحی وسایل حفاظت فردی متناسب با مشاغل

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-PI-01/PW

 

۸

 

دارد

۱,۹۸۰,۰۰۰

مستندسازی

 

 

*

 

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO/IEC17799:2005,
ISO/IEC27001:2005
)

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-IS-01/PD

 

۱۶

 

دارد

۳,۴۸۰,۰۰۰

تشریح الزامات

*

*

*

*

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO/IEC17799:2005, ISO/IEC27001:2005)

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-IS-02/AW

 

۱۶

 

دارد

۴,۵۸۰,۰۰۰

مستندسازی و ممیزی داخلی

*

*

*

*

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000:2005 & HACCP

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-SF-01/PD

 

۱۶

 

دارد

۳,۰۸۰,۰۰۰

تشریح الزامات

*

*

*

*

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000:2005 & HACCP

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-SF-02/AW

 

۱۶

 

دارد

۳,۸۸۰,۰۰۰

مستندسازی و ممیزی داخلی

*

*

*

*

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییHACCP

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-SF-03/AW

 

۱۶

 

دارد

۲,۵۸۰,۰۰۰

مستندسازی و

ممیزی داخلی

 

 

*

*

روش های خوب تولیدGMP

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-SF-04/PD

 

۱۶

 

دارد

۱,۸۸۰,۰۰۰

تشریح

*

*

*

*

سیستم مدیریت انرژیISO 50001/EN 16001

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-MS-01/PD

 

۱۶

 

دارد

۲,۴۸۰,۰۰۰

تشریح الزامات

*

*

*

*

سیستم مدیریت انرژیISO 50001/EN 16001

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-MS-02/AW

 

۱۶

 

دارد

۳,۵۸۰,۰۰۰

مستندسازی و

ممیزی داخلی

*

*

*

*

صلاحیت آزمایشگاهISO17025:2005

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-ML-01/PD

 

۱۶

 

دارد

۲,۵۸۰,۰۰۰

تشریح الزامات

*

*

*

*

صلاحیت آزمایشگاهISO17025:2005

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

IH-ML-02/AW

 

۱۶

 

دارد

۴,۴۸۰,۰۰۰

مستندسازی و

ممیزی داخلی

*

*

*

*

 

 

 

 

0

agencywordpress themes

یک دیدگاه

 
})