ابزارهای کیفیت

کنترل فرآیند آماریSPC

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 QT-A-01/WS  اعلام میگردد  ۱۶  اعلام میگردد دارد  ۳٫۲۸۰٫۰۰۰ کارگاه * * * *

 


 

نرم افزار آمار و کنترل کیفیت MINITAB

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 QT-A-02/SW  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد ۲٫۹۸۰٫۰۰۰ نرم افزاری * * * *

 


 

تجزیه تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 QT-A-03/WS  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد ۲٫۵۸۰٫۰۰۰ کارگاه * * *

 


پیش بینی و تحلیل حالات خرابی و شکست FMEA

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 QT-A-04/WS  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد  ۳٫۱۲۰٫۰۰۰  کارگاه * * *

 


 

طرح ریزی کیفیت محصول  APQP

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 QT-A-05/WS  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد دارد  ۲٫۱۲۰٫۰۰۰  کارگاه * *

 


 

فرآیند تایید قطعات تولیدی PPAP

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 QT-A-06/WS  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد دارد  ۲٫۲۸۰٫۰۰۰  کارگاه * *

 


 

سیستم تضمین کیفیت تامین کنندگان SQA

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 QT-A-07/WS  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد  ۳٫۵۸۰٫۰۰۰  کارگاه * * * *

 


 

تجزیه و تحلیل  SWOT

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 QT-A-08/WS  اعلام میگردد  ۸  اعلام میگردد دارد  ۲۱۸۰۰۰۰  کارگاه  *  *

 


 

نظام آراستگی محیط کار۵S

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 QT-A-09/WS  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد دارد ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ کارگاه * * *

 


 

آشنایی با رویکرد حل مسئله شش سیگما

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 QT-A-10/WS  اعلام میگردد ۱۶  اعلام میگردد دارد ۲٫۶۸۰٫۰۰۰ کارگاه * * *

 


 

آشنایی با کمربند سبز شش سیگما

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 QT-A-11/WS  اعلام میگردد  ۱۶  اعلام میگردد دارد  ۴٫۱۲۰٫۰۰۰  کارگاه  * *

 


 

الگوبرداری سیستماتیک(BENCH MARKETING)

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 QT-A-12/WS  اعلام میگردد ۸  اعلام میگردد  دارد ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ کارگاه * *

 


 

DFSS  بار رویکرد استفاه از ابزار QFD

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 QT-A-13/WS  اعلام میگردد  ۸  اعلام میگردد  دارد  ۲٫۱۸۰٫۰۰۰  کارگاه  *  *

 

})